EC Euro Consulting

Firma rozpoczęła działalność w 2005 r. jako spółka prawa handlowego. Strategiczne znaczenie dla rozwoju spółki miał kapitał doświadczenia jakie wnieśli wspólnicy
i zatrudnieni pracownicy, którzy umiejętności związane z absorbcją środków europejskich budowali od 2000 r. pracując w programach przedakcesyjnych.

EC wyspecjalizowała się we współpracy z instytucjami należącymi do sektora finansów publicznych przygotowując m.in. kompletne aplikacje umożliwiające pozyskiwanie pozabudżetowych środków, dokumenty strategiczne, ekspertyzy. Doradztwo oferowane w ramach usług consultingowych dotyczy projektów inwestycyjnych oraz projektów ulokowanych w strefie edukacji. W sferze społecznej i obszarze rozwoju inicjatyw obywatelskich współpracujemy z liczną rzeszą organizacji typu NGO.
Proponujemy i obsługujemy rozwiązania montażu finansowego w ramach PPP we współpracy z wyspecjalizowaną kancelarią prawną.

Zespół EC pracuje również na potrzeby sektora MŚP doradzając i wykonując aplikacje umożliwiające pozyskanie środków europejskich na inwestycje oraz projekty szkoleniowe podnoszące kompetencje pracodawców i pracowników. Szczególne znaczenie mają dla nas realizacje projektów związanych z optymalizacją procesów zarządczych w przedsiębiorstwach. Zasięg działalności firmy to terytorium RP, kraje UE, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.
Od wielu lat realizujemy projekty w ramach programów transgranicznych.

EC Euro Consulting Sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym dla niepublicznej placówki kształcenia o nazwie Instytut Europejski.

 

The company started its activity in 2005 as a commercial law company. The capital of experience brought by partners and employees had the strategic importance for the development of the company. They have been building skills related to absorption of European funds since 2000 working in pre-accession programs.

The EC has specialized in cooperation with institutions belonging to the public finance sector, preparing inter alia complete applications for off-budget funds, strategic documents, expert opinions. Advising offered as part of consultancy services concerns investment projects and projects located in the education area. In the area of development of civic initiatives and in the social area, we cooperate with a large number of NGOs. We offer and support financial assembly solutions as part of public-private partnership in cooperation with a specialized law company.

The EC team also works for the needs of the SME sector, advising and preparing applications that allow obtaining European funds for investments and training projects that improve the competences of employers and employees. Of particular importance to us is the implementation of projects related to the optimization of management processes in enterprises. The company’s activity covers the territory of the Republic of Poland, EU countries, the Russian Federation and Ukraine.
We have been implementing projects under cross-border cooperation programs for many years.

EC Euro Consulting Ltd. is the operator for a non-public educational institution called the European Institute.

REFERENCJE

zobacz

Zapraszamy do kontaktu

ul. Wyszyńskiego 1/201

10-457 Olsztyn

eceuro@eceuroconsulting.olsztyn.pl

+48 89 521 00 15

(fax) +48 89 527 59 88