Wybrane Referencje

Projekt realizowany w okresie 01.08.2013-30.05.2014 r. Grupę docelową stanowiło 26 przedsiębiorstw medycznych, posiadających siedzibę w woj. warmińsko-mazurskim. Celem głównym projektu było podniesienie wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia osób starszych i niepełnosprawnych oraz zarządzania przedsiębiorstwem medycznym (…).

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie nie zgłasza uwag do współpracy z firmą EC Euro Consulting Sp. z o. o. przy realizacji projektu. Kadra projektu realizowała swoje zadania terminowo i starannie, czego potwierdzeniem jest osiągnięcie wszystkich celów projektu. Projektodawca wypełnił zobowiązania wynikające z Umowy o dofinansowanie projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Projekt „Sukces lekarza najlepszym lekarstwem dla pacjenta”

w ramach PO KL 2007-2013

Poszczególne części kursu medycznego uzyskały akredytację Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie

PEŁNE REFERENCJE

W okresie od 01.06.2015 r. do 30.06.2016 r. firma EC Euro Consulting
Sp. z o.o. zorganizowała i przeprowadziła kurs, w ramach którego odbyły się szkolenia:

1. Język angielski branżowy, 2. Podniesienie kwalifikacji IT, 3. Zarządzanie zespołem, (…) 5. Komunikacja wewnętrzna, 6. Rozwiązywanie konfliktów, (…) 8. Negocjacje handlowe, (…) 10. Planowanie produkcji, produktywność.

Szkolenia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny i na bardzo wysokim poziomie, biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonej działalności i potrzeby firmy. Stanowczym atutem szkoleń była szeroka wiedza fachowa trenerów. Szkolenia cechowały się wysokim poziomem merytorycznym, tym samym spełniły nasze oczekiwania, dlatego też w przyszłości zamierzamy korzystać z usług EC Euro Consulting Sp. z o. o., jak również polecamy ją innym przedsiębiorcom.

SEKO S. A.

Szkolenie pn. „PEWNA PRZYSZŁOŚĆ kompleksowe wsparcie pracowników w firmie SEKO S.A.”

w ramach KFS 2015/2016

PEŁNE REFERENCJE

Firma EC Euro Consulting Sp. z o. o. w Olsztynie wykonała dla naszej Firmy następujące dokumentacje: 1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC Składowiska odpadów pozostałych po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów (SOP) w iejscowości Różanki zlokalizowanego na terenie Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych (ZOOK) Olsztyn. 2. Instrukcje prowadzenia składowiska odpadów pozostałych po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów (SOP) (…) , 3. Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (…).

Sporządzone dokumentacje sprostały naszym oczekiwaniom. Grupa ekspertów profesjonalnie, rzeczowo, terminowo przygotowała dokumentację, co dowodzi o dużym zaangażowaniu, profesjonalizmie i rzetelności pracowników firmy EC Euro Consulting podczas prowadzonej współpracy.

Doświadczenie potwierdzone odpowiednim przygotowaniem zawodowym i wiedzą techniczną pozwala z pełną odpowiedzialnością polecić każdemu zainteresowanemu firmę EC Euro Consulting Sp. z o. o.

Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o. o.

Dokumentacja dotycząca pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC Składowiska odpadów pozostałych po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów (SOP)

PEŁNE REFERENCJE

Kurs został przeprowadzony w sposób profesjonalny i na wysokim poziomie, biorąc pod uwagę potrzeby firmy oraz specyfikę prowadzonej działalności. Stanowczym atutem szkoleń była szeroka wiedza fachowa trenerów oraz otwartość na dyskusje i doradzanie w trudnych kwestiach. Szkolenia cechowały się wysokim poziomem merytorycznym, tym samym spełniły nasze oczekiwania, dlatego też w przyszłości zamierzamy korzystać z usług EC Euro Consulting Sp. z o. o.

Polecamy EC Euro Consulting Sp. z o. o. jako sprawdzoną i solidną firmę szkoleniową.

OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S. A.

Szkolenie pn. „Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu”

w ramach KFS 2016

PEŁNE REFERENCJE

EC EURO CONSULTING Sp. z o. o. zakończyła realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie (…) pt. „Szkolenie dla kandydatów na audytorów wewnętrznych”. Realizacja projektu odbywała się na podstawie umowy o dofinansowanie (…) przy stałej współpracy z Wojewódzkich Urzędem Pracy w Gdańsku jako Instytucją Wdrażającą. Kwota przyznanego dofinansowania wynosiła 776 199,49 PLN.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

”Projekt „Szkolenie dla kandydatów na audytorów wewnętrznych”

w ramach ZPORR

PEŁNE REFERENCJE

Przygotowana dokumentacja wykonana została z należytą starannością i solidnością oraz w zgodzie ze wszystkimi wymogami formalnymi i merytorycznymi. Dokumenty przekazano w terminie i zakresie zgodnym z umową. Współpraca przebiegała sprawnie i profesjonalnie.

Dokumentacja aplikacyjna w wyniku przeprowadzonej oceny formalno-merytorycznej (…) spełniła kryteria i projekt został wybrany do dofinansowania. Wartość całkowita projektu wynosi: 5 120 000,01 zł. Kwota dofinansowania: 3 397 736,19 zł.

Polecamy EC Euro Consulting Sp. z o. o. jako doświadczoną firmę przygotowaną merytorycznie.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”

w ramach RPO WiM 2014-2020

PEŁNE REFERENCJE

Szkolenia zostały zorganizowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny z zachowaniem wysokiej jakości. Usługa szkoleniowa realizowana przez EC Euro Consulting Sp. z o. o. spełniła najwyższe standardy w zakresie specjalistycznego kształcenia. Szkolenia były dopasowane do naszych potrzeb i wymagań pracowników biorących w nich udział. Osoby biorące udział w szkoleniach wysoko oceniły zarówno treść jak i zakres szkoleń oraz kompetencje i umiejętności dydaktyczne osób prowadzących szkolenia. Szkolenia cechowały się wysokim poziomem merytorycznym, tym samym spełniły nasze oczekiwania. Zamierzamy korzystać z usług EC Euro Consulting Sp. z o. o., jak również rekomendujemy firmę jako profesjonalnego wykonawcę usług szkoleniowych oraz polecamy innym przedsiębiorcom.

Mazurskie Miody Bogdan Piasecki

2 Szkolenia pn. „Analiza sensoryczna miodów” oraz „Analiza pyłkowa miodów, ocena jakości miodu pszczelego, wykrywanie zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych i zafałszowań”

w ramach KFS 2017

PEŁNE REFERENCJE

Dokumentacja oraz wsparcie w procesie aplikowania o środki były wykonane z należytą starannością oraz w zgodzie ze wszystkimi wymogami formalnymi i merytorycznymi. Studum Wykonalności Projektu zostało przekazane w terminie i zakresie zgodnym z umową.

Polecamy EC Euro Consulting Sp. z o. o. jako doświadczoną firmę przygotowaną merytorycznie do wykonywania aplikacji przy ubieganiu się o współfinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja łączności radiowej do aplikacji ConSEL z analogowej na cyfrowo-analogową”

w ramach  RPO WiM 2014-2020       

PEŁNE REFERENCJE

Potwierdzam udział naszych nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w projekcie „Indywidualizacja w praktyce edukacyjnej – rozwiązania skandynawskie – Dania” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt był realizowany w okresie od 01.03.2014 do 30.01.2015.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

Projekt o zasięgu międzynarodowym pn. „Indywidualizacja w praktyce edukacyjnej – rozwiązania skandynawskie – Dania”

w ramach PO KL 2007-2013

Przedmiot umowy wykonany został zgodnie z ustaleniami i naszymi oczekiwaniami, w sposób rzetelny i terminowy, przy zachowaniu wysokiego poziomu profesjonalizmu i dobrej atmosfery współpracy. Jest to firma w pełni zasługująca na polecenie.

Gmina Szczytno

Projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szymany z możliwością odbioru ścieków z Portu Lotniczego Szymany”

w ramach RPO WiM 2007-2013

PEŁNE REFERENCJE

Администрация Гурьвского муниципального района подтверждает сотрудничество сфирмой EC Euro Consulting Sp. z o. o. в сфере подготовки документации необходимой для трансграничных аппликаций…” „Мы рекомендуем EC Euro Consulting Sp. z o. o., как добросовестного партнёра, который разбирается в проблематике трансграничных программ…

Администрация Гурьвского муниципального района

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

PEŁNE REFERENCJE

Projekt realizowany w okresie 01.09.2012-31.10.2013 r. Grupę docelową stanowiło 18 przedsiębiorstw z branży medycznej, posiadających siedzibę w woj. warmińsko-mazurskim. Celem projektu było podniesienie wiedzy z zakresu innowacyjnych działań medycznych dla starzejącego się społeczeństwa i osób niepełnosprawnych potwierdzonych zaświadczeniem oraz motywacji do stałego podnoszenia wiedzy (…). Wsparcie szkoleniowe składało się z 12 modułów tematycznych, m.in.: zaburzenia oddychania i snu, mało inwazyjne metody diagnostyki i leczenia w laryngologii oraz chirurgii głowy i szyi, impotencja, anatomia i neurologia głowy i szyi, implantologia stomatologiczna, prawo medyczne, postępy medycyny estetycznej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie nie zgłasza uwag do współpracy z firmą EC Euro Consulting Sp. z o. o. przy realizacji projektu. Kadra projektu realizowała swoje zadania terminowo i starannie, czego potwierdzeniem jest osiągnięcie wszystkich celów projektu. Projektodawca wypełnił zobowiązania wynikające z Umowy o dofinansowanie projektu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Projekt „Starzejące się społeczeństwo a innowacyjne działania medyczne”

w ramach PO KL 2007-2013

Kurs medyczny uzyskał akredytację Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, a uczestnicy uzyskali punkty edukacyjne (40 pkt).

PEŁNE REFERENCJE

Szkolenie zostało wykonane bez zastrzeżeń zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Przygotowany program szkoleń został dostosowany do potrzeb firmy. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem praktycznych przykładów i ćwiczeń. Szkolenia cechowały się wysokim poziomem merytorycznym, aktywizującą formą zajęć oraz dobrą atmosferą sprzyjającą rozwojowi zawodowemu. W związku z powyższym pragnę polecić firmę EC Euro Consulting Sp. z o. o., jako rzetelnego partnera, realizującego usługi szkoleniowe na bardzo wysokim poziomie.

Dr. Oetker Polska

Szkolenia pn. „Podnoszenie kompetencji IT” „Szkolenie na uprawnienia do obsługi dźwigów towarowych” wraz z przeprowadzeniem egzaminu

w ramach KFS 2015

PEŁNE REFERENCJE

Polecamy EC Euro Consulting Sp. z o. o. jako sprawdzoną i solidną firmę szkoleniową.

Zajęcia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny i na wysokim poziomie, biorąc pod uwagę potrzeby firmy oraz specyfikę prowadzonej działalności. Zakres tematyczny to obsługa programu komputerowego do kosztorysowania – NORMA PRO – w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Stanowczym atutem szkoleń była szeroka wiedza fachowa trenerów oraz otwartość na dyskusje. Szkolenia cechowały się wysokim poziomem merytorycznym, tym samym spełniły nasze oczekiwania, dlatego też w przyszłości zamierzamy korzystać z usług EC Euro Consulting Sp. z o. o.

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o.

Szkolenie pn. „Kosztorysowanie w programie Norma-Pro – kurs doskonalący”

w ramach KFS 2016

PEŁNE REFERENCJE

W trakcie realizacji zamówienia Firma EC EURO CONSULTING SP. Z O. O. dała się poznać jako solidny oraz doświadczony partner, dała przykład wzorowej organizacji pracy i wysokiej jakości wykonywanych usług. Zadanie zostało wykonane przez wykwalifikowaną kadrę terminowo, z wyjątkową starannością i profesjonalizmem. Wobec powyższego z pełnym przekonaniem możemy rekomendować Firmę innym odbiorcom.

Dyrektor Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej”

w ramach RPO WiM 2014-2020

PEŁNE REFERENCJE

Sporządzona przez Firmę EC Euro Consulting Sp. z o. o. dokumentacja aplikacyjna w wyniku przeprowadzonej oceny formalno-merytorycznej przez członków Komisji Oceny Projektów spełniła kryteria formalne, kryteria merytoryczne ogólne i specyficzne obligatoryjne, tym samym projekt został wybrany do dofinansowania. Wartość całkowita projektu wynosi: 5 093 808,76 zł. Kwota dofinansowania: 4 244 534,75 zł. Polecamy EC Euro Consulting Sp. z o. o. jako doświadczoną firmę przygotowaną merytorycznie do wykonywania dokumentacji przy ubieganiu się o współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Choroby Płuc w Olsztynie

Projekt pn. „Utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia”

w ramach RPO WiM 2014-2020

PEŁNE REFERENCJE

Firma EC Euro Consulting Sp. z o. o. dotrzymała umownych terminów i warunków określonych w umowie. Współpraca przebiegała sprawnie i profesjonalnie. Opracowanie przygotowała zgodnie z wymogami formalnymi i merytorycznymi a inwestycja otrzymała dofinansowanie. Łączna wartość projektu: 13 210 759,34 zł.

Wodociągi Miejskie Sp. z o. o. w Braniewie

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Braniewo”

w ramach POIiŚ 2014-2020 Studium Wykonalności Projektu oraz wniosek aplikacyjny

PEŁNE REFERENCJE

We recommend the company as a professional training institution. Special thanks go to the Chairman of the company Mr Zdzisław Ryszkowski.

Gimnazjum Vilkaviskio R. Kybartu „SAULES”

Projekt transgraniczny Erasmus + Staże zawodowe dla litewskich nauczycieli

PEŁNE REFERENCJE

Firma EC Euro Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie (…) wykonała następujące opracowania: 1. Studium Wykonalności Projektu (…) 3. Pozyskanie partnera zagranicznego zgodnie z wymaganiami instytucji zarządzającej wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów 4. Opracowanie i złożenie w terminie wniosku o dofinansowanie w języku angielskim i w wymaganej ilości zgodnej z wymogami, 5. Tłumaczenie na j. angielski wszystkich wymaganych dokumentów (…) 8. Przygotowanie wszystkich niezbędnych załączników związanych z podpisaniem umowy o dofinansowanie 9. Utrzymanie kontaktów z partnerem rosyjskim.

Opracowane dokumenty zostały przygotowane z zachowaniem należytej staranności, w zgodzie z wymaganiami, prezentowały pełną poprawność formalną i merytoryczną. Wszystkie wymagane opracowania zostały wykonane w terminie a projekt przygotowany przez EC Euro Consulting Sp. z o. o. uzyskał dofinansowanie ze środków UE.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Projekt pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Kętrzyn-Mrągowo-etap I: wzmocnienie nawierzchni na długości 24,686 km. Początek opracowania w km 31+654 (skrzyżowanie z DW 592), koniec opracowania w km 56_340 (proj. skrzyżowanie z obwodnicą Mrągowa).”

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

PEŁNE REFERENCJE

Uczestnicy projektu, w zależności od predyspozycji, otrzymali wsparcie w formie szkoleń zawodowych dla personelu front desk lub back office. Szkolenia zostały wsparte zajęciami z doradcą zawodowym oraz modułem z zakresu nauki języka i obsługi komputera. Ponadto część uczestników przedsięwzięcia miała możliwość skorzystania ze staży zawodowych.

Projekt został zrealizowany należycie, zgodnie z zapisami Umowy. Przeprowadzone zostały wszystkie założone na etapie projektowania działania. Wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie zostały osiągnięte. Wartość podpisanej umowy: 498 005,00 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

”Projekt „FRONT DESK czy BACK OFFICE? Aktywny i wykwalifikowany personel 50+ w branży hotelarsko-gastronomicznej”

w ramach PO KL 2007-2013

PEŁNE REFERENCJE

Z ogromną przyjemnością chciałbym wystawić pozytywne referencje firmie EC Euro Consulting Sp. z o. o. z Olsztyna i polecić Ją potencjalnym kontrahentom.

Współpraca MWiK z Waszą firmą układała się bardzo dobrze i w roku 2010 zaowocowała opracowaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji (…) ze środków RPO Warmia i Mazury. Wniosek sporządzony w sposób wyjątkowo profesjonalny z uwzględnieniem wszelkich uwarunkowań i wytycznych Unii Europejskiej został pozytywnie oceniony i dzięki temu MWiK w Nidzicy jako jedyna spośród siedmiu beneficjentów otrzymała dofinansowanie inwestycji w kwocie: 10 425 245,36 zł.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Nidzicy

Projekt pn. „Budowa i Przebudowa oczyszczalni ścieków Tatarach, budowa i przebudowa SUW ul. Wyborska w Nidzicy, budowa sieci wodociągowej od ul. Wyborskiej w Nidzicy do m. Nibork Drugi”

w ramach RPO WiM 2007-2013

PEŁNE REFERENCJE

Potwierdzam udział naszych nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w projekcie „Indywidualizacja w praktyce edukacyjnej – rozwiązania skandynawskie – Norwegia” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt był realizowany w okresie od 01.03.2014 do 30.01.2015.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

Projekt o zasięgu międzynarodowym pn. „Indywidualizacja w praktyce edukacyjnej – rozwiązania skandynawskie – Norwegia”

w ramach PO KL 2007-2013

ul. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn

+48 89 521 00 15

(fax) +48 89 527 59 88

eceuro@eceuroconsulting.olsztyn.pl