Sukces aplikacji w ramach RPO WiM 9.1.1

Usługi medyczne

Sukces aplikacji z RPO WiM 9.1.1, Schemat C

Kolejny raz przygotowany przez naszą firmę projekt odniósł sukces w postaci otrzymania dofinansowania z Programu RPO WiM 2014-2020.

W sierpniu 2020 roku firma opracowała pełną dokumentację aplikacyjną (wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym diagnozą potrzeb) dla projektu pn. Najwyższa jakość i bezpieczeństwo świadczenia usług w celu zapobiegania kardiotoksyczności w leczeniu chemioterapią w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Osi 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działania 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych Schemat C.

Wnioskodawca: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

  • Wartość ogółem:                                2 045 612,70 zł                               Wydatki kwalifikowalne:      2 045 489,70 zł
  • Wnioskowane dofinansowanie:     1 738 461,70 zł                              Procent dofinansowania:      84,99 %

Głównym celem projektu jest wsparcie szpitala w infrastrukturę medyczną (sprzęt i aparaturę, oraz system informatyczny) w celu umożliwienia zapobiegania kardiotoksyczności u pacjenta leczonego chemioterapią.

Numer naboru: RPWM.09.01.01-IZ.00-28-004/20 Schemat: C

 

Więcej informacji o konkursie i naborze wniosków w ramach Poddziałania 9.1.1:   https://rpo.warmia.mazury.pl/ Poddzialanie 9.1.1

ul. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn

+48 89 521 00 15

(fax) +48 89 527 59 88

eceuro@eceuroconsulting.olsztyn.pl