Aplikacje w zakresie Usług medycznych

Usługi medyczne

RPO WiM 2014-2020, Działanie 9.1.1

W maju 2020 roku EC Euro Consulting Sp. z o.o. opracowała wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Doposażenie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o. w celu zwalczania epidemii COVID-19″ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – COVID-19, Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działania 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych – Schemat F.

Wnioskodawca:       Szpital w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.

Otrzymane dofinansowanie:      487 204,84 zł,         Wartość projektu ogółem:      574 940.81 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych poprzez doposażenie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o. w specjalistyczny sprzęt oraz narzędzia do walki z COVID-19.

Numer naboru: RPWM.09.01.01-IZ.00-28-002/20 Schemat: F

Więcej informacji o konkursie i naborze wniosków w ramach Poddziałania 9.1.1: https://rpo.warmia.mazury.pl/  Poddzialanie 9.1.1

ul. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn

+48 89 521 00 15

(fax) +48 89 527 59 88

eceuro@eceuroconsulting.olsztyn.pl