Obecnie wspólnie z Liderem Projektu – Gminą Ryn realizujemy Projekt pn.
„Kreatywnie i twórczo- nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie” na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Oferujemy udział w bezpłatnych szkoleniach oraz studiach podyplomowych dla nauczycieli.

 

Okres realizacji projektu: od 01.08.2020 do 31.03.2022 r.

Cel projektu:

Nabycie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) i właściwych postaw/umiejętności uniwersalnych i transferowalnych niezbędnych na rynku pracy przez 100 uczniów [50 DZ, 50 CH, 31 uczniów ze SPE w tym 18 osób z niepełnosprawnością] z SP w Rynie poprzez: realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń (w tym krótkie formy) dla 35 nauczycieli [31K, 4M], z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych i postaw/umiejętności, Indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE, funkcji wychowawczych i doposażenie szk. m.in. w sprzęt TIK, pracownie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w pomoce dydaktyczne, warsztaty dla 18 rodziców [9K,9M] w okresie VIII.2020 r-III.2022 r.

Zadania realizowane w ramach Projektu:

– Zajęcia dla dzieci rozwijające kompetencje językowe i umiejętności uniwersalne, kompetencje matematyczno-przyrodnicze, cyfrowe, zajęcia z Indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE
– szkolenia dla nauczycieli rozwijające ww. kompetencje kluczowe
– róźne rodzaje studiów podyplomowych dla nauczycieli
– doposażenie 1 szkoły w nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne.

 

Projekt „Kreatywnie i twórczo- nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.